• Gyermeknap Játszóudvar 2016.05.29.
  (Kattints a képre)
 • Itthon vagy magyarország szeretlek
  (Kattints a képre)
 • Kapunyitogató
  (Kattints a képre)
 • Rally 2014
  (Kattints a képre)
 • Kemence avatás
  2015.09.26.
 • Kemence avatás
  2015.09.26.
 • Húsvét hétfő Nagyveleg 2017

Pályázati felhívás

Publikálási dátum: 2020. október 02.

Pályázati felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselőt-testületének döntése értelmében Nagyveleg Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

A pályázat célja, az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

"A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot, és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 "B" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségizettek;

akik 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj pályázat további feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (jövedelem meghatározása) nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000,-Ft). 

Egy háztartásban élők: A pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt

A pályázatok kötelező mellékletei:

-  igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők – a pályázat benyújtását megelőző hónap - havi nettó jövedelméről

- A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony igazolás ” A” típusú pályázati kiírás esetén

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázók az EPER-Bursa (www.emet.gov.hu) rendszerben kitöltött, véglegesített és onnét kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot a kötelező mellékletekkel csatolva a települési önkormányzathoz nyújthatják be személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 05.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszereben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó név és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe.

Az önkormányzat a meghozott döntésekről 2020. december 08-ig postai úton értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév második fele és a 2021/2022. tanév első féléve);

„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév ( a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. és a 2023/2024. tanév)

Adatkezelés:

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:

„A” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan) adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésre vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.

„B” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám, e-mail cím;

A fentieken túlmenően a „B” típusú pályázat esetében a pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

A pályázók a pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó a pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tünteti fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adat kezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján www.emet.gov.hu az adatvédelmi tájékoztatóban.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás (.docx)

"A" típusú pályázati kiírás (.docx)

"B" típusú pályázati kiírás (.docx)

Jövedelem meghatározása (.doc)

Nagyveleg Község Önkormányzata